Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de levering van onze diensten noodzakelijk is. Voor het overige worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Indien u op de website persoonsgegevens invoert, worden deze opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Welke informatie heeft The Au Pair over u?

Voor registratie op onze website is vereist een opgave van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en nationaliteit. Deze gegevens worden primair gebruikt en opgeslagen om u een persoonlijk profiel toe te kennen, waarmee u ons in kennis stelt van uw persoonlijke situatie als potentieel gastgezin of potentiële au pair. Deze gegevens worden primair gebruikt om u te kunnen identificeren en om gastgezinnen en au pairs aan elkaar te koppelen.

Account gegevens

Indien u uiteindelijk als gastgezin of au pair optreedt, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Immigratie- en Naturalisatiedient (IND), één en ander uitsluitend voor zover een wettelijk voorschrift ons daartoe verplicht. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van de tussen u en The Au Pair gesloten overeenkomst. The Au Pair zal uw persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Contact formulier

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van The Au Pair dan kunt u middels de contactgegevens op onze website contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Cookies

Er worden door deze website alleen functionele cookies uw computer geplaatst. Er zijn geen trackers of analytics aanwezig.

Inzage, correctie en recht van verzet

Alle gegevens die wij van je hebben zijn, nadat je bent ingelogd, direct door jezelf in te zien en te wijzigen. Het is mogelijk zelf gegevens te verwijderen, mits het niet valt onder de wettelijke bewaarplicht. Ook bieden wij de mogelijkheid aan om in te zien welke medewerkers, wanneer, welke gegevens van u hebben opgevraagd.

  • The Au Pair
  • Paulus Potterlaan 20
  • 3723 EZ Bilthoven
  • Nederland

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.